Αρχική Υπηρεσίες Πρακτικός Οδηγός ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Ο.Ε. – Ε.Ε κ.ο.κ)
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Ο.Ε. – Ε.Ε κ.ο.κ) PDF Εκτύπωση E-mail

-Σύνταξη καταστατικού
-Πληρωμή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ. της έδρας της εταιρίας που θα συσταθεί του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (1% επί του αναγραφόμενου κεφαλαίου στο καταστατικό μας). Ο ως άνω φόρος καταβάλλεται στο τμήμα Φ.Π.Α. της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και η ειδική φόρμα υπάρχει εκεί. Βγάζουμε 2 αντίγραφα (πρωτότυπα υπογεγραμμένα από τα μέλη της εταιρίας) και παίρνουμε το ένα πίσω θεωρημένο με σφραγίδα της Δ.Ο.Υ.


-Πληρωμή στην Εθνική Τράπεζα (Ε.Τ.Ε) το αναλογούντος τέλους υπέρ Ταμείου Νομικών (0.5% επί του αναγραφόμενου κεφαλαίου στο καταστατικό μας). Ο τρόπος συμπλήρωσης του γραμματίου είσπραξης είναι ίδιος με τη διαταγή πληρωμής μόνο που στον κωδικό αιτιολογίας γράφουμε τον αριθμό 20 (βλ. σχετ. υπόδειγμα από διαταγή πληρωμής)
-Κατάθεση φωτοτυπίας του θεωρημένου καταστατικού στο Επιμελητήριο Λάρισας (οδ. Παπακυριαζή αρ. 37, 1ος όροφος). Το επιμελητήριο μας δίνει σχετική βεβαίωση εγγραφής της εταιρίας στα μητρώα του.
-Κατάθεση του πρωτοτύπου καταστατικού με τη βεβαίωση του επιμελητηρίου (και όσων αντιγράφων θέλουμε να πάρουμε) και του γραμμάτιου είσπραξης της Ε.Τ.Ε. (0,5% επί κεφαλαίου) στο αρχείο του Δ.Σ.Λ. στον 4ο όροφο του δικαστικού μεγάρου, προς καταχώρηση της εταιρίας στα σχετικά βιβλία. Λήψη των επικυρωμένων αντιγράφων του καταστατικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1) Τα αντίγραφα του καταστατικού που θέλουμε να πάρουμε από το αρχείο πρέπει να έχουν μεγαρόσημο για να επικυρωθούν.
2) Για να καταθέσει δικηγόρος καταστατικό στο αρχείο πρέπει να υπάρχει στο τέλος του κειμένου του καταστατικού που τον εξουσιοδοτεί σχετικά. Το κείμενο έχει ως εξής: «Εξουσιοδοτείται με το παρόν ο/η δικηγόρος Λάρισας …………………… να καταθέσει το καταστατικό στο Πρωτοδικείο Λάρισας και να λάβει επικυρωμένα αντίγραφα αυτού» 

ΣΗΜ: Σε περίπτωση σύστασης αφανούς εταιρίας συντάσσουμε το καταστατικό απλώς, υπογράφεται από τα μέλη της αφανούς εταιρίας και δεν υπόκειται σε περαιτέρω δημοσιότητα, δηλ. δεν ακολουθούμε την παραπάνω διαδικασία. Η ισχύς του καταστατικού περιορίζεται στις μεταξύ των μελών σχέσεις και μόνο.

 

All rights reserved. Copyright 2006-2014 spdl.gr. Designed & developed by IRiS Design. Checked at January 2014.