Αρχική Υπηρεσίες Πρακτικός Οδηγός ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ PDF Εκτύπωση E-mail

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (υλική αρμοδιότητα για ποσά μέχρι € 12.000,00) – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (υλική αρμοδιότητα για ποσά μέχρι € 12.001,00 και άνω)
ΣΗΜ. *Δεν εκδίδονται διαταγές Πληρωμής από το Πολυμελές Πρωτοδικείο*

-Σύνταξη αίτησης και απόφασης διαταγής πληρωμής.
-Φωτοαντίγραφα προς κατάθεση των δικογράφων (αίτησης και αποφάσεων) πριν την χαρτοσήμανση (καταθέτουμε μία αίτηση και από την απόφαση δύο αντίγραφα για το δικαστήριο + τόσα, όσα και τα πρόσωπα -φυσικά ή νομικά- προς τα οποία θα επιδώσουμε (δηλ. ό,τι κάνουμε και στην κατάθεση αγωγής). Π.χ. Εάν επιδίδουμε σε 2 πρόσωπα, βγάζουμε 4 αντίγραφα της απόφασης της διαταγής πληρωμής, δηλ. 2 για το δικαστήριο και 2 για τις επιδόσεις) *Η αίτηση είναι πάντοτε μία, ασχέτως του αριθμού των επιδόσεων*
-Πληρωμή δικαστικού ενσήμου και τέλους απογράφου η οποία γίνεται με δύο τρόπους: Α) με κινητά παράβολα τα οποία λαμβάνουμε από το γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου στο υπόγειο του Δικαστικού Μεγάρου (συνήθως όταν το ποσό της απαίτησης μας είναι μικρό) και Β) με πληρωμή παραβόλων στη Δ.Ο.Υ. και την Εθνική Τράπεζα (βλ. σχετικά υποδείγματα αίτησης προς Δ.Ο.Υ. και συμπλήρωσης γραμματίου είσπραξης Ε.Τ.Ε)
-Χαρτοσήμανση αίτησης και αποφάσεων στο γραφείο του δικηγορικού συλλόγου στο υπόγειο του δικαστικού μεγάρου.
-Κατάθεση της διαταγής πληρωμής στην αρμόδια -ανάλογα με τη διαδικασία- γραμματεία. Ειδικότερα:
1) Διαταγή Πληρωμής Ειρηνοδικείου στο γραφείο ασφαλιστικών μέτρων και διαταγών πληρωμής στον 1ο όροφο του δικαστικού μεγάρου (γραφείο στο τέλος του εσωτερικού διαδρόμου)
2) Διαταγή πληρωμής Μονομελούς Πρωτοδικείου στο γραφείο Νο 16. στο 2ο όροφο του δικαστικού μεγάρου (γραφείο ακριβώς δίπλα από τα ασανσέρ του 2ου ορόφου).
-Λήψη επικυρωμένων αντιγράφων (συνήθως την επομένη ημέρα) μετά πράξης κατάθεσης δικογράφου και παράδοση των αντιγράφων στο δικαστικό επιμελητή προς επίδοση μετά τη σχετική παραγγελία μας (σε αυτή την περίπτωση με επιταγή προς πληρωμή) της οποίας το κείμενο γράφεται ως εξής: «Ακριβές και αντιπεφωνημένο αντίγραφο εκ του εις χείρας μου πρώτου απογράφου εκτελεστού, το οποίο και με τη ρητή επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως προς (το όνομα ή την επωνυμία του προσώπου που θα επιδοθεί η διαταγή), προς γνώση του/της/τους και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενο/ης/ους συγχρόνως να καταβάλλει/ουν σε μένα εμπρόθεσμα τα κάτωθι ποσά:
1) Για την κύρια απαίτηση που επιδικάστηκε συνολικό ποσό (το ποσό της απαίτησης), νομιμοτόκως από (ημερομηνία έναρξης τοκοφορίας) και μέχρι πλήρους και  ολοσχερούς εξοφλήσεως.
2) Για τη δικαστική δαπάνη που επιδικάστηκε ποσό Ευρώ (το ποσό που σημειώνει ο γραμματέας στο απόγραφο) (€ …….)
3) Για τέλη έκδοσης απογράφου ποσό Ευρώ (το ποσό που σημειώνει ο γραμματέας στο απόγραφο) (€ ……..)
4) Για έκδοση αντιγράφου εξ απογράφου, αντιγραφικά, συμβουλή και σύνταξη της παρούσας επιταγής ποσό Ευρώ (ποσό αμοιβής μας –ανάλογο προς την απαίτηση-.ΠΡΟΣΟΧΗ :Δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλό το συγκεκριμένο ποσό καθώς αποτελεί λόγο ανακοπής) (€ ……..)
5) Για έξοδα επιδόσεως και δικαιώματα πορείας του δικαστικού επιμελητή ποσό Ευρώ (ποσό αμοιβής του δικαστικού μας επιμελητή) (€ ……..)
Τα δε υπ’ αρίθμ. (2), (3), (4) και (5) κονδύλια νομιμότοκα από την επίδοση της παρούσης και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως.
Διαφορετικά θα εκτελεστεί η παρούσα, οπότε και θα προστεθούν € 44,00 για εντολή εκτέλεσης.
Αντίκλητο και δεκτικό καταβολής ορίζω τον υπογράφοντα την παρούσα πληρεξούσιο δικηγόρο μου ………………  καθώς και τον επιδίδοντα την παρούσα δικαστικό επιμελητή.
Επικολλήθηκε το νόμιμο ένσημο επικύρωσης και το εκ € 1 νόμιμο ένσημο του Τ.Π.Δ. Λάρισας
 
              (τόπος – ημερομηνία)
       Ο/Η πληρεξούσιος/α δικηγόρος
             (σφραγίδα-υπογραφή)»

 

All rights reserved. Copyright 2006-2014 spdl.gr. Designed & developed by IRiS Design. Checked at January 2014.