Αρχική Υπηρεσίες Πρακτικός Οδηγός ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ PDF Εκτύπωση E-mail

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (υλική αρμοδιότητα για ποσά μέχρι € 12.000,00) – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (υλική αρμοδιότητα για ποσά μέχρι € 12.001,00 έως € 80.000,00) – ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (υλική αρμοδιότητα για ποσά μέχρι € 80.001,00 και άνω)


-Σύνταξη δικογράφου αγωγής
-Φωτοαντίγραφα προς κατάθεση του δικογράφου πριν την χαρτοσήμανση (βγάζουμε δύο αντίγραφα για το δικαστήριο + τόσα, όσα και τα πρόσωπα -φυσικά ή νομικά- προς τα οποία θα επιδόσουμε την αγωγή μας. Π.χ. Εάν επιδίδουμε σε 2 πρόσωπα, βγάζουμε 4 αντίγραφα της αγωγής μας, δηλ. 2 για το δικαστήριο και 2 για τις επιδόσεις)
-Χαρτοσήμανση δικογράφου στο γραφείο του δικηγορικού συλλόγου στο υπόγειο του δικαστικού μεγάρου.
-Κατάθεση της αγωγής στην αρμόδια -ανάλογα με τη διαδικασία- γραμματεία. Ειδικότερα:
 1α) Τακτική Ειρηνοδικείου στο γραφείο τακτικής στον 1ο όροφο του δικαστικού μεγάρου (γραφείο απέναντι από το γραφείο του Προϊσταμένου του Ειρηνοδικείου)
1β) Ειδική Ειρηνοδικείου στο γραφείο ειδικής στον 1ο όροφο του δικαστικού μεγάρου (γραφείο δίπλα στις ένορκες βεβαιώσεις)
1γ) Ασφαλιστικά μέτρα Ειρηνοδικείου στο γραφείο Ασφαλιστικών μέτρων και Διαταγών Πληρωμής στον 1ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου (γραφείο στο τέλος του εσωτερικού διαδρόμου)
1δ) Εκουσία Ειρηνοδικείου (εξαιρετικά σπάνια διαδικασία) στο γραφείο ειδικής στον 1ο όροφο του δικαστικού μεγάρου (γραφείο δίπλα στις ένορκες βεβαιώσεις).
2α) Τακτική Μονομελούς Πρωτοδικείου στο γραφείο Νο 6. στο 2ο όροφο του δικαστικού μεγάρου.
2β) Ειδική Μονομελούς Πρωτοδικείου στο γραφείο Νο 7. στο 2ο όροφο του δικαστικού μεγάρου
2γ) Ασφαλιστικά Μέτρα Μονομελούς Πρωτοδικείου στο γραφείο Νο 17. στο 2ο όροφο του δικαστικού μεγάρου.
2δ) Εκουσία Μονομελούς Πρωτοδικείου στο γραφείο Νο 6. στο 2ο όροφο του δικαστικού μεγάρου (όπως και στην τακτική Μονομελούς).
3α) Τακτική, Ειδική και Εκουσία Πολυμελούς Πρωτοδικείου στο γραφείο Νο 4. στο 2ο όροφο του δικαστικού μεγάρου.
ΣΗΜ: *Στο Πολυμελές Πρωτοδικείο δεν κατατίθενται ασφαλιστικά μέτρα*
-Λήψη επικυρωμένων αντιγράφων (συνήθως την επομένη ημέρα) μετά πράξης κατάθεσης δικογράφου και παράδοση των αντιγράφων στο δικαστικό επιμελητή προς επίδοση μετά τη σχετική παραγγελία μας της οποίας το κείμενο γράφεται ως εξής: «Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα το παρόν δικόγραφο προς (το όνομα ή την επωνυμία του προσώπου που θα επιδοθεί το δικόγραφο) για να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες καλώντας τον/την/ να παραστεί και στη συζήτηση της παρούσας όταν και όπως παραπάνω αρμοδίως ορίζεται
      
              (τόπος – ημερομηνία) 
         Ο/Η πληρεξούσιος/α δικηγόρος
             (σφραγίδα-υπογραφή)»

 

All rights reserved. Copyright 2006-2014 spdl.gr. Designed & developed by IRiS Design. Checked at January 2014.