Αρχική Δραστηριότητα Εισηγήσεις στο Δ.Σ. Εισήγηση Δ. Κατσαρού περί αιτήσεως τέως Εφέτη
Εισήγηση Δ. Κατσαρού περί αιτήσεως τέως Εφέτη PDF Εκτύπωση E-mail
ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
    Δημητρίου Γ. Κατσαρού, Αντιπροέδρου Δ.Σ του Δ.Σ.Λ
ΠΕΡΙ
Της αίτησης του τ. Εφέτη κ. Ι. Ζ.

…//…
    
    Στο άρθρο 20 παρ. 1 του Κώδικα Περί Δικηγόρων ορίζεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης εκδίδει εντός είκοσι ημερών απόφαση διορισμού του αιτούντος ως δικηγόρου στο πρωτοδικείο που ζήτησε, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η απόφαση διορισμού ανακοινώνεται στον οικείο δικηγορικό σύλλογο προς τον οποίο διαβιβάζεται και το περί διορισμού έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επίσης στο άρθρο 195 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, στο μητρώο που τηρείται σε κάθε δικηγορικό σύλλογο εγγράφεται ο διοριζόμενος δικηγόρο, εφόσον υποβάλει την περί εγγραφής αίτησή του στο σύλλογο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δυο μηνών από την κατά το άρθρο 22 δόση του όρκου.  
    Εν προκειμένω ο Ι. Ζ. του Ε., κάτοικος Τ., τ. Εφέτης της τακτικής Δικαιοσύνης, πρώην πρωτοδίκης και στη συνέχεια Πρόεδρος και Διευθύνων το Πρωτοδικείο Λάρισας υπέβαλε προς το Δ.Σ του συλλόγου μας την υπαρίθμ. πρωτ. …/…-…-2009 αίτησή του στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι υπέβαλε πρόσφατα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αίτηση για να διορισθεί δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Λάρισας επι της οποίας όπως τον «πληροφόρησαν [από το Υπουργείο] δεν υφίσταται οποιοδήποτε  κώλυμα για την παραδοχή της»  και ότι θα ήθελε να γνωρίζει «προκαταβολικά και τη θέση του Δ.Σ του Δ.Σ Λάρισας για το συγκεκριμένο θέμα, στα πλαίσια της σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εκτίμησης που έχει δομήσει με το νομικό κόσμο του Πρωτοδικείου Λάρισας επί σειράν ετών.» Στη συνέχεια και μετά τον ορισμό μου ως εισηγητή απέστειλε τον  φάκελο που υπέβαλε προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης  «κι έγινε αποδεκτός» , προς πληρέστερη ενημέρωσή μου μαζί με το από ...-...-2009 πληροφοριακό σημείωμα προς το Δ/ντή του συλλόγου μας, στο οποίο επικαλείται ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ του ΔΣΑ [π.χ Παναγιώτη Αθανασόπουλου, Προέδρου Εφετών που διορίστηκε δικηγόρος Αθηνών κατά το έτος 2006 και Χαρίλαου Κλουκίνα Εφέτη που ομοίως διορίστηκε δικηγόρος Αθηνών κατά το έτος 2007.] Μεταξύ των εγγράφων του φακέλου που κατέθεσε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης υπάρχει και το απλό έγγραφο της  από ...-...-2009 αίτησής του  για το διορισμό του ως δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Λάρισας στην οποία πέραν των άλλων αναφέρει ότι, αποχώρησε πρόωρα στις 31-3-2008 από το δικαστικό σώμα,  η μη υποβολή αυτής εντός εξαμήνου από την ως ανω ημερομηνία της αποχώρησης [άρθρο 21 παρ. 4 Κ.Περί Δικηγόρων] οφείλεται σε δική του εύλογη καθυστέρηση αναγκαία για τη ρύθμιση θεμάτων διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ Ταμείου Νομικών και Μετοχικού Ταμείου Στρατού και ότι σε κάθε περίπτωση η προθεσμία αυτή είναι « κατά την πάγια θέση της νομολογίας μας  ενδεικτική».
     Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ενώπιον του ΔΣ  δεν τίθεται ένα αίτημα για εγγραφή του Ι. Ζ. στα μητρώα του συλλόγου μας με την συνδρομή των νομίμων προυποθέσεων που τάσσουν τα άρθρα 20 παρ.1 ,195 παρ.1 και 22 του Κώδικα Περί Δικηγόρων, αλλά απλό αίτημα για παροχή πληροφορίας για γνώση του αιτούντα «προκαταβολική» της θέσης μας για το διορισμό του ως δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Λάρισας, το οποίο ενισχύει με ισχυρισμούς περί του αποδεκτού του φακέλου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, χωρίς ωστόσο να επικαλείται και πολύ περισσότερο να προσκομίζει απόφαση διορισμού, αν και  συνομολογεί την πάροδο της εξάμηνης προθεσμίας του  άρθρου 21 παρ.4 Κ. Περί Δικηγόρων, η οποία επισημαίνεται απλώς, διότι παρέλκει εν προκειμένω κάθε άλλη εξέταση του ζητήματος, είναι αποκλειστική και όχι ενδεικτική. [ΣΤΕ 1557/2009 ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ –ΝΟΜΟΣ]
     Μετά ταύτα, θεωρώ ότι ενόψει των τιθεμένων ενώπιον του Δ.Σ, δεν μπορεί  να διατυπώσει προκαταβολικά  θέση, δηλ. απόφαση, για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.
    ΓΙ ΑΥΤΟ –ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ: Να απαντηθεί στον κ. Ι. Ζ. του Ε., κάτοικο Τ., τ.εφέτη,  ότι αναφορικά με τα όσα ζητά στο από …-…-2009 [αρίθμ. πρωτ. …] έγγραφό του, το Δ.Σ του συλλόγου μας δεν μπορεί να διατυπώσει προκαταβολικά την θέση του σχετικά με την …-…-2009 αίτηση που υπέβαλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για το διορισμό του ως δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Λάρισας και  επιφυλάσσεται στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του να λάβει οιαδήποτε απόφαση επί τυχόν μελλοντικού αιτήματός του για εγγραφή στα μητρώα του συλλόγου μας όταν αυτό υποβληθεί και με την συνδρομή των νομίμων προυποθέσεων.
Παρακαλείται ο κ. Διευθυντής να πρωτοκολλήσει την παρούσα και να διανείμει αυτήν στα μέλη του Δ.Σ μετά του εγγράφου που διαλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα προκειμένου να λάβουν γνώση αυτής.

Λάρισα 05 Ιανουαρίου 2010
Με Τιμή     
 
Σημείωση: Όταν συνετάγη η ανωτέρω εισήγηση δεν είχε γνωστοποιηθεί στον Δ.Σ.Λ. ότι  δια αποφάσεως της Προισταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ …/.-…-2009 τ.Γ’,  ο πρώην Εφέτης κ. Ι. Ζ. διορίζεται δικηγόρος στο Πρωτοδικείο – Εφετείο Λάρισας και Αρειο Πάγο (παρά την κατά τα ανωτέρω εκπρόθεσμη κατάθεση της αίτησής του κλπ).
Δεδομένου ότι η σχετική ενημέρωση προέκυψε δύο μόλις ημέρες πριν τη σύγκληση του Δ.Σ. και κατόπιν επικοινωνίας με συνάδελφο Αθηνών που συνεργάζεται σε παρόμοιες υποθέσεις με τον Δ.Σ.Α., ο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.Λ. εισηγήθηκε προφορικώς προς το Δ.Σ.:
« Να προσβληθεί δικαστικά η υπ’ αρίθμ. .../...-11-2009 απόφαση της Προισταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ …/..-…-2009 τ.Γ’ με βάση την οποία ο πρώην Εφέτης κ. Ι. Ζ. διορίζεται δικηγόρος στο Πρωτοδικείο –Εφετείο Λάρισας και Αρειο Πάγο καθώς και κάθε άλλη συναφής προς αυτήν προγενέστερη η μεταγενέστερη πράξη ή απόφαση, με το ίδιο ή ξεχωριστό ένδικο μέσο. Να ανατεθεί  στον Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Κ. Κ. προς τον οποίο θα σταλεί άμεσα ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης, η εκτέλεση της παραπάνω εντολής στα πλαίσια της οποίας και ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας εξουσιοδοτείται να προβεί στην άσκηση του ενδίκου μέσου της αίτησης ακύρωσης κατά της παραπάνω απόφασης  και κάθε άλλης συναφούς προς αυτήν προγενέστερης η μεταγενέστερης ενώπιον του ΣΤΕ η άλλου αρμόδιου Δικαστηρίου καθώς και σε οιοδήποτε ένδικο μέσο ή οιαδήποτε άλλη  δέουσα νόμιμη ενέργεια.». 
Η ανωτέρω εισήγηση έγινε ομόφωνα δεκτή από το Δ.Σ., ενώ αποφασίστηκε όπως ο τέως Εφέτης κ. Ι.Ζ. ενημερωθεί σχετικά με την απόφαση του Δ.Σ.
 

All rights reserved. Copyright 2006-2014 spdl.gr. Designed & developed by IRiS Design. Checked at January 2014.