Αρχική Δραστηριότητα Εισηγήσεις στο Δ.Σ. Εισήγηση Δ. Κατσαρού περί κατάσχεσης μερίσματος συναδέλφου
Εισήγηση Δ. Κατσαρού περί κατάσχεσης μερίσματος συναδέλφου PDF Εκτύπωση E-mail
ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
    Δημητρίου Γ. Κατσαρού, Αντιπροέδρου Δ.Σ του ΔΣΛ.
ΠΕΡΙ
Της κατάσχεσης του μερίσματος Α. Δ.

…//…

Με την υπ’ αριθμ. …/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, ο συνάδελφος Α. Δ. υποχρεώθηκε να καταβάλει στην A. Π., κάτοικο Λάρισας το ποσό των 17.607,50 ευρώ εκ των οποίων το ποσό των 9.000,00 ευρώ επιδικάστηκε ως προσωρινό εκτελεστό.
Στη συνέχεια, με επιμέλεια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Α. Π. εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. …/08 εκτελεστό απόγραφο, με  βάση το οποίο συντάχθηκε και επιδόθηκε στις 05-12-2008 στον ως ανω συνάδελφο και στο Δ.Σ.Λ το από 04-12-2008 κατασχετήριο εις χείρας τρίτου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 982 και επομ. του Κ.Πολ.Δ., με σκοπό να κατασχεθεί η απαίτησή του (μέρισμα) κατά του συλλόγου μας ως  τρίτου  από τον διανεμητικό λογαριασμό των Συμβολαίων και Απαλλοτριώσεων που προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 1093/1980 και την παράγραφο 7 του άρθρου 161 του Ν. Δ. 3026/1954, του Β΄ εξαμήνου του 2008, και από κάθε επόμενο Α΄ και Β΄ εφεξής εξάμηνο’ (όπως  αναγράφεται στο εν λόγω κατασχετήριο).
Με βάση το ιστορικό αυτό  διατυπώνω την παρακάτω πρόταση περί της τύχης του μερίσματος Β εξαμήνου 2009 του συναδέλφου Α. Δ. ώστε αυτή να αποτελέσει την βάση για συζήτηση και έκδοση απόφασης του Δ.Σ επι του ζητήματος αυτού.  

-Ι-
Κατάσχεση στα χέρια των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ως τρίτων.
1. Ειδική διάταξη για την κατάσχεση στα χέρια των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ως τρίτων περιέχει το άρθρο 53 του ν.δ. 496/1974 ‘ Περί λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου’ και η οποία έχει ως εξής: ‘Δια πάσαν κατάσχεσιν χρηματικής απαιτήσεως κατά νομικού προσώπου (δ.δ.) ως τρίτου το κατασχετήριον ως και η αναγγελία επί εκχωρήσεως χρηματικής απαιτήσεως κατά νομικού προσώπου κοινοποιούνται εις την αρμόδιαν δια την πληρωμήν της δαπάνης υπηρεσία του νομικού προσώπου και εις το αρμόδιον δια την αναγνώρισιν της δαπάνης όργανον αυτού. Το κατασχετήριον κοινοποιείται εις το Δημόσιον Ταμείον εις ο υπάγεται φορολογικώς ο καθού η κατάσχεσις και εις την αρμόδιαν δια την εκκαθάρισιν και εντολήν πληρωμής της δαπάνης υπηρεσίαν εντός 15 ημερών από της επιδόσεώς του εις την αρμόδιαν δια την πληρωμήν υπηρεσίαν. Πάσα κατάσχεσις ή εκχώρησις δια την οποίαν δεν ετηρήθησαν αι άνω διατυπώσεις είναι άκυρες’.
Το ανωτέρω άρθρο 53 του ν.δ. 496/1974 αποτελεί πιστή μεταφορά των ρυθμίσεων του άρθρου 97 ν.δ. 321/1969, ώστε η κατάσχεση κατά των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ως τρίτων να ρυθμίζεται με τρόπο ενιαίο, ακριβώς όπως και αυτή που αφορούσε το δημόσιο (Μπρίνιας ΙΙΙ. Άρθρο 982, αρ. 445, σελ. 1300, Καστριώτης Ι, σ. 168, Βαθρακοκοίλης τ. ΣΤ΄, άρθρο 982, αρ. 39, σελ. 45), τότε που το άρθρο 53 του ν.δ. 496/1974 είχε τεθεί σε ισχύ.
Περαιτέρω το άρθρο 97 ν.δ. 321/1969 έχει ήδη αντικατασταθεί με το άρθρο 95 ν. 2362/1995. Υπάρχει έτσι το ερμηνευτικό πρόβλημα να προσδιοριστεί μήπως πρέπει, μετά από τελεολογική προσέγγιση του άρθρου 53 ν.δ. 496/1974, να θεωρηθεί ότι η ρύθμιση που αυτό περιέχει έχει πλέον υποκατασταθεί από το άρθρο 95 του ν. 2362/1995, ώστε να αποκατασταθεί και πάλι το ενιαίο των σχετικών ρυθμίσεων. Καθώς όμως το άρθρο 53 ν.δ. 496/1974 δεν περιέχει απλώς παραπεμπτική διάταξη στα όσα ισχύουν εκάστοτε για το δημόσιο, όπως το άρθρο 4 παρ. 2 ν.δ. 31/1968, αλλά συγκεκριμένες, ρητές διατάξεις που ρυθμίζουν την όλη διαδικασία, έστω και πανομοιότυπα με το καταργημένο άρθρο 97 ν.δ. 321/1969, η ερμηνευτική αυτή λύση δεν μπορεί εύκολα να υποστηριχθεί και το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπισθεί νομοθετικά. Εν προκειμένω όμως ασφαλέστερα και ορθότερα πρέπει να  θεωρήσουμε ότι η διαδικασία της κατάσχεσης στα χέρια των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ως τρίτων εξακολουθεί να διέπεται από τις ρητές διατάξεις του άρθρου 53 ν.δ. 496/1974 (Γέσιου – Φαλτσή ΔικΑνΕκτ ΙΙ, παρ. 64ΧΙV, αρ. 389-392, της ίδιας στην ΕλλΔνη 43 (2002), σελ. 1242 επόμ. ΑΠ 925/2006 Α΄ δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΝοΒ 2007,676).
Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει με σαφήνεια ότι, η κατάσχεση που επιβλήθηκε την 05-12-2008 εις χείρας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ‘ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ’ από την  A. Π. σε βάρος του δικηγόρου Α. Δ., είναι εξαρχής άκυρη, λόγω της έλλειψης της αναγκαίας προδικασίας που επιβάλλει η διάταξη του άρθρου 53 ν.δ. 496/1974, ακυρότητα η οποία είναι απόλυτη και λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από το  Δικαστήριο.
Αλλως και στη περίπτωση που γίνει δεκτό, ότι στη κατάσχεση στα χέρια ν.π.δ.δ ως τρίτου ισχύει ότι και στη περίπτωση του Δημοσίου (παλαιά άρθρο 97 του νδ 321/69 και ηδη 95 ν. 2362/95, Βαθρακοκοίλης άρθρο 982 Κ.Πολ.Δ σελ.45) τότε και πάλι η επιβληθείσα κατάσχεση είναι άκυρη, αφού θα έπρεπε να είχε χωρήσει σωρευτική κοινοποίηση α) στον υπουργό, ο οποίος είναι καθ΄υλην αρμόδιος εν σχέσει προς την αιτία της οφειλής του Δημοσίου β) στην αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή στην οικεία χρηματική διαχείριση γ) στην αρμόδια για τη συγκεκριμένη οφειλή του Δημοσίου Υπηρεσία Δημοσιονομικού ελέγχου δ) στις αρμόδιες για τη φορολογία τόσο του καθ΄ού η κατάσχεση (δανειστή του Δημοσίου) οσο και του κατασχόντος Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες  κ.λ.π

-ΙΙ-
2. Αλλά και αν ακόμη ήταν έγκυρη η αρχικά επιβληθείσα κατάσχεση, ανακύπτουν τα παρακάτω νομικά ζητήματα τα οποία αναδεικνύονται στην κρινόμενη υπόθεση:
α) Επειδή, το κατασχετήριο αποτελεί δικόγραφο (ΕφΑ 5419/83 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΕφΑ 5986/1993 Δνη 35, 459 ΜΠρΠειρ 2030/79 Δ. 10,574, ΜΠρΑ 5436/75 Δ 7,809 κλπ. ), πρέπει, κατ’ άρθρον 983 παρ. 1, να περιέχει, εκτός από τα κατ’ άρθρον 118 ΚΠολΔ, οριζόμενα για κάθε δικόγραφο στοιχεία και τα πρόσθετα στοιχεία του άρθρου 983 παρ.1, δηλαδή : 1) Ακριβή περιγραφή του εκτελεστού τίτλου και της απαίτησης βάσει των οποίων γίνεται η κατάσχεση, 2) Το ποσό για το οποίο επιβάλλεται η κατάσχεση (ΕφΑ 5986/93,  ΕφΑ 5419/83 παραπάνω). Η στο κατασχετήριο μνεία ότι κατάσχεται κάθε απαίτηση (στην έννοια της οποίας περιλαμβάνονται και οι διαδοχικές μελλοντικές απαιτήσεις), που οφείλονται από τον τρίτο στον οφειλέτη του κατασχόντος είναι αόριστη (ΑΠ 660/75 Αρχ. Ν 27,185, Παπαδόπουλο, Εκτέλεσις παρ. 308, Απαστολόπουλο παρ. 340, Μπρίνια Δ. 5/72) και συνεπώς με τη συνδρομή του στοιχείου της βλάβης άκυρη, καθόσον καθίσταται δυσχερής η του άρθρου 985 παρ.1 ΚΠολΔ δήλωση του τρίτου και ο προσδιορισμός της απαίτησης, της οποίας η κατάσχεση επιδιώκεται, (Βαθρακοκοίλης υπ’ αριθμ. 983, σελ. 64), 3) επιταγή προς τον τρίτο να μην καταβάλει σε εκείνον κατά του οποίου γίνεται η εκτέλεση και 4) διορισμό αντικλήτου.
β) Προκειμένου περί κατάσχεσης στα χέρια τρίτου διαδοχικών μελλοντικών απαιτήσεων ( π.χ. περιοδικών απαιτήσεων), όπως συμβαίνει στην εξεταζόμενη περίπτωση όπου στο κοινοποιηθέν στις 05-12-2008 κατασχετήριο της Α.Π. αναγράφεται, μεταξύ των άλλων, ότι ‘… ΚΑΤΑΣΧΩ αναγκαστικώς στα χέρια του Δ.Σ.Λ., ως τρίτου, κάθε χρηματικό ποσό, το οποίο δικαιούται να λάβει στο μέλλον ο καθού Α. Δ. και ειδικότερα από τον διανεμητικό λογαριασμό Α΄ και Β΄ εξαμήνου των επόμενων ετών και μέχρι του παραπάνω οφειλομένου σε μένα χρηματικού ποσού…’, πρέπει, σύμφωνα και με όσα ανέπτυξα ανωτέρω, για να είναι έγκυρη η κατάσχεση κάθε επόμενης μελλοντικής απαίτησης οφείλει ο κατασχών να προβαίνει στις αναγκαίες επιδόσεις, δεδομένου ότι η κατάσχεση για την ικανοποίηση συγκεκριμένης απαίτησης ενέχει ιδία αυτοτέλεια, έχει δηλαδή αρχή και τέλος. Έτσι, η κατάσχεση στα χέρια τρίτου διαδοχικών μελλοντικών απαιτήσεων (αυτής εν προκειμένω) αποτελεί απλώς μέσο δια του οποίου η αναγκαστική εκτέλεση βαδίζει την πορεία αυτής, του πέρατος αυτής εξαρτωμένου από την περαιτέρω πορεία αυτής διαδικασίας και επομένως, αυτής προαναφέρθηκε, εκάστη επί μέρους κατάσχεση ενέχει ιδίαν αυτοτέλεια (Μπρίνιας Αναγκ. Εκτ. Εκδ1970 τ. Α΄υπ’ αρθ. 934 ΚπολΔ, ΜπρΠειρ 2030/1979).
γ) Με βάση τα παραπάνω και όσα έλαβαν χώρα μέχρι σήμερα στην κρινόμενη υπόθεση πρέπει να τονισθούν τα ακόλουθα: Υπο την προυπόθεση της τήρησης της προβλεπόμενης προδικασίας η  κατάσχεση του μερίσματος του Β΄ εξαμήνου του 2008 θα ήταν έγκυρη και θα έθετε σε εφαρμογή τα άρθρα 982 και επόμ. Για τα μερίσματα όμως του Α΄ εξαμήνου και Β΄ εξαμήνου του 2009 δεν μεσολάβησε από τότε καμιά διαδικαστική πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία να αφετηριάζει τις προθεσμίες, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα  που επιβάλλονται από τα ανωτέρω άρθρα, ώστε να θεωρηθεί ότι έγκυρα και νόμιμα κατεσχέθησαν αυτά. Θα έπρεπε δηλαδή  η κατάσχουσα να είχε προβεί σε νέα νόμιμη επίδοση του κατασχετηρίου της η οποία θα αφετηρίαζε με συγκεκριμένη ημερομηνία την ενεργοποίηση των άρθρων 982 και επόμ. του ΚπολΔ. Η παράλειψη αυτής αυτή καθιστά άκυρη την κατάσχεση αυτής της χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη Α. Δ. που έχει κατά του τρίτου (Δ.Σ.Λ.) για το μέρισμα του Β΄ εξαμήνου του 2009.
    Τέλος, επειδή ο οφειλέτης (Α. Δ.) εκχώρησε την απαίτησή του κατά του τρίτου (Δ.Σ.Λ.), αφορώσα το μέρισμα του Β΄ εξαμήνου του 2009, στον δανειστή του Κ. Τ. του Δ., κάτοικο Αμπελώνα Λάρισας, ανήγγειλε δε νομίμως και αρμοδίως την εν λόγω εκχώρηση και με δεδομένο ότι, κατά τα αναπτυχθέντα στο κεφάλαιο –Ι- αυτής παρούσας, η επιβληθείσα με το από 05-12-2008 κατασχετήριο κατάσχεση πάσχει απολύτου ακυρότητας, η ανωτέρω εκχώρηση είναι έγκυρη και ισχυρή.
    ΓΙ ΑΥΤΟ –σύμφωνα  με τα  παραπάνω- ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ: Να μη δοθεί το μέρισμα του Β΄ εξαμήνου του 2009 στη δανείστρια  A. Π., αλλά να δοθεί στον εκδοχέα  Κ. Τ., ο οποίος είναι και ο πραγματικός δικαιούχος .
    Παρακαλείται ο κ. Διευθυντής να πρωτοκολλήσει την παρούσα και να διανείμει αυτήν στα μέλη του Δ.Σ μετά του εγγράφου που διαλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα προκειμένου να λάβουν γνώση αυτής.
Λάρισα 05 Ιανουαρίου 2010
Με τιμή
 

All rights reserved. Copyright 2006-2014 spdl.gr. Designed & developed by IRiS Design. Checked at January 2014.