Αρχική Δραστηριότητα Εισηγήσεις στο Δ.Σ. Ιστοσελίδα ΔΣΛ
Ιστοσελίδα ΔΣΛ PDF Εκτύπωση E-mail

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Δ.Σ.Λ. (dslar.gr)


Για την αποφυγή των δυσάρεστων εμπειριών του παρελθόντος με αφορμή την παρουσία του Δ.Σ.Λ. στο διαδίκτυο, εισηγούμεθα όπως για την ανάθεση ανακατασκευής του ιστοτόπου μας ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία:
1. Εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, το δομή και το περιεχόμενο του μελλοντικού μας ιστότοπου (site).
2. Δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο με μέριμνα του Συλλόγου μας «Πρόσκληση Επίδειξης Ενδιαφέροντος» απευθυνόμενη προς όλους τους επαγγελματίες που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα κατασκευής ιστοσελίδων. Δια της προσκλήσεως οι επαγγελματίες θα καλούνται να παραλάβουν τις ανωτέρω τεθείσες προδιαγραφές του ιστότοπου που επιθυμούμε, και εντός προθεσμίας 20 ημερών να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές έκαστη των οποίων θα αποτελείται από Τεχνική Προσφορά και Οικονομική Προσφορά εντός σφραγισμένων φακέλων.
3. Αξιολογηθούν οι μεν τεχνικές προσφορές από ειδική προς τούτο επιτροπή, η δε οικονομικές από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή του Συλλόγου μας.
α) Βασικά κριτήρια για την τεχνική αξιολόγηση θα πρέπει να είναι η προσφερόμενη τεχνολογία λογισμικού (με προτιμότερες τις νεώτερες εκδόσεις όπως περιγράφονται στις τεχνικές περιγραφές), η φιλικότητα προς το χρήστη, η προσφερόμενη υποστήριξη μετά παράδοση (follow up support) και η ταχύτητα παράδοσης.
β) Για την οικονομική αξιολόγηση βασικό κριτήριο θα είναι η τμηματική αποπληρωμή και η εξόφληση μόνον κατόπιν της οριστικής παραδόσεως και παραλαβής του ολοκληρωμένου ιστοτόπου..
Θεωρούμε ότι τηρουμένων των ανωτέρω προτάσεων το όλο πρόγραμμα θα εξελιχθεί απρόσκοπτα και ομαλά και παράλληλα θα γίνει η βέλτιστη αξιοποίηση των διατεθησομένων κονδυλίων, προτείνουμε δε τέλος, όπως το κείμενο της εισηγήσεώς μας σε περίπτωση υπερψηφίσεως κοινοποιηθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή και συνάδελφο.
 Ιδιαιτέρως τονίζεται ότι ο συνδυασμός μας θα επανέλθει εν ευθέτω χρόνω με αναλυτική πρόταση αναφορικά με τον έλεγχο, διαχείριση και τροφοδοσία του ιστότοπου.
Λάρισα 20.11.2008
Με τιμή
Δ. Κατσαρός
Χ. Νότας
Χ. Μπατζιανούλης
Β. Καραίσκος
Δ. Ψαρογιώργος
Σ. Καλογεράς
Τ. Τσάτσαρος
Α. Γραβάνης


Εισήγηση Σύγχρονης Πρότασης Δικηγόρων για τη λειτουργία του νέου ιστότοπου Δ.Σ.Λ. dslar.gr

Σύντομα ολοκληρώνεται η διαδικασία κατασκευής του νέου ιστότοπου του ΔΣΛ dslar.gr. Επειδή η υποστήριξη του νέου ιστότοπου συνιστά μια απαιτητική πρόκληση και διαρκή διαδικασία, παρόμοια της οποίας δεν έχει αντιμετωπίσει άλλη φορά ο Σύλλογος, είναι άκρως απαραίτητο να παρθούν από το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσεις που θα εγγυηθούν την σωστή λειτουργία και την εκπλήρωση των φιλόδοξων στόχων του προγράμματος.

Η υποστήριξη του ιστότοπου συναρτάται άμεσα από τις εξής παραμέτρους, τις οποίες  το Συμβούλιο πρέπει να ρυθμίσει και προωθήσει:
1. Διαχείριση ιστότοπου.
2. Τροφοδοσία ιστότοπου με υλικό.
3. Προώθηση μηχανοργάνωσης δικαστηρίων Λάρισας/Σύστημα πινακίου.


1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο ιστότοπος περιλαμβάνει ενότητες και υποενότητες με διαφορετικό και ποικίλο περιεχόμενο στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ατομικές καρτέλες των μελών, η αναδημοσίευση πινακίων και αποφάσεων, η προώθηση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του Συλλόγου και η ανταλλαγή απόψεων των μελών του μέσω του φόρουμ.
Προκειμένου για τη σωστή παρακολούθηση και λειτουργία των διαφορετικών ενοτήτων απαιτείται ο ορισμός «Διαχειριστή», μέλους του Δ.Σ. που θα έχει την όλη ευθύνη του ιστότοπου έναντι του Δ.Σ. διατηρώντας πρόσβαση στον Κεντρικό πίνακα Ελέγχου και Διαχείρισης του συνόλου του ιστότοπου.   
Ανάμεσα στις υποχρεώσεις του θα είναι: α) Να διαφυλάσσει το θεσμικό χαρακτήρα του ιστότοπου και του περιεχομένου του και την συμφωνία αυτού με το περιεχόμενο των αποφάσεων του Δ.Σ., β) Να ελέγχει τη συστηματική και τακτική τροφοδοσία του με υλικό καθοδηγώντας τους Συντονιστές Τροφοδοσίας, γ) Να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για κάθε θέμα απτόμενο της λειτουργίας του ιστότοπου.
Θεωρείται σκόπιμο σε περιπτώσεις χρείας άμεσης λήψης γνώμης και συνδρομής εκ μέρους του Δ.Σ.Λ., ο Διαχειριστής να δύναται να επικοινωνεί και να συνεννοείται απευθείας με το Προεδρείο του Δ.Σ..

2. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Συντονιστές Τροφοδοσίας
Για την ομαλή τροφοδοσία του ιστότοπου με δικαστηριακό και λοιπό υλικό θα οριστούν τρεις «Συντονιστές Τροφοδοσίας» οι οποίοι θα αναφέρονται στο Διαχειριστή. Εξ αυτών ο ένας θα είναι υπεύθυνος για τις ενότητες που αναφέρονται σε θέματα του Συλλόγου και των μελών του και οι άλλοι δύο για τις ενότητες που άπτονται της δικαστηριακής πρακτικής αντίστοιχα [ο καθένας από τους οποίους θα έχει υπ’ ευθύνη του την τροφοδοσία με υλικό από συγκεκριμένα τμήματα γραμματειών ώστε να υπάρξει ισοκατανομή εργασίας]. Οι συντονιστές θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης και επέμβασης στο σχετικό τμήμα του ιστότοπου που άπτεται του πεδίου  αρμοδιότητάς τους (π.χ. Αποφάσεις/Πινάκια Τμημάτων Πρωτοδικείου). Ο Διαχειριστής θα έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει το αντικείμενο ευθύνης κάθε συντονιστή με σκοπό την βέλτιστη κατανομή έργου.
Συντάκτες
Σε πρώτη φάση, θα απαιτηθεί η συνδρομή επιπλέον συνεργατών («Συντακτών») που θα επιφορτιστούν με το έργο της τακτικής τροφοδοσίας του ιστότοπου με υλικό από τις δικαστικές γραμματείες και οι οποίοι θα αναφέρονται στους αρμόδιους Συντονιστές.
Στην πράξη η υποχρέωση των συντακτών θα είναι οι εξής:
1α) Φωτοαντιγραφή βιβλίων δημοσιεύσεως αποφάσεων (άπαξ εβδομαδιαίως για κάθε γραμματεία).
β) Εισαγωγή των ουσιωδών στοιχείων στον ιστότοπό μας από το γραφείο τους μέσω ειδικής φόρμας και
2α) Φωτοαντιγραφή και σάρωση (σκανάρισμα) πινακίων και εκθεμάτων  
β) Ανάρτηση του αρχείου εικόνας στον ιστότοπό μας.
Σημειώνονται τα εξής:
α) Οι συντάκτες θα έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε συγκεκριμένο μόνο τμήμα του ιστότοπου, (π.χ. Αποφάσεις Εκουσίας/Τακτικής Μονομελούς). β) Οι συνεργάτες θα τελούν υπό την καθοδήγηση του αρμόδιου Συντονιστή και του Διαχειριστή. γ) Οι συντονιστές θα μπορούν άμεσα να συνδράμουν στην τροφοδοσία σε περίπτωση κωλυμάτων ή άλλων προβλημάτων των συντακτών.

Διευθυντής
Στον Διευθυντή του Συλλόγου μας θα παραχωρηθεί πρόσβαση στην ενότητα Ανακοινώσεων του Συλλόγου μας καθώς και στην ενότητα των μελών ώστε να επιτυγχάνεται άμεση ενημέρωση των δεδομένων νέων/αποχωρούντων μελών.

3. ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η ανωτέρω περιγραφείσα χειρωνακτική αναδημοσίευση αποφάσεων και πινακίων θα μπορούσε εύκολα να αντικατασταθεί σε περίπτωση που ίσχυε στο Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο Λάρισας μηχανοργάνωση και ιδιαιτέρως σύστημα ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποφάσεων και πινακίου, όπως αυτό εφαρμόζεται στο Εφετείο.
Κατόπιν πρόσφατης επικοινωνίας με τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου κ. Αλεξίου η 1η φάση ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης του Πρωτοδικείου (αναφερόταν σε δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών) προϋπολογισμού περίπου 3.000,00 ευρώ ανεστάλη λόγω των εκτάκτων κονδυλίων που απαίτησαν οι ζημιές του Δεκεμβρίου 2008. Ο ίδιος έδειξε μεγάλη προθυμία για το ενδεχόμενο συνεισφοράς του ΔΣΛ τόσο στην ολοκλήρωση του εν λόγω προγράμματος, όσο και περισσότερο για την 2η φάση της ηλεκτρονικής οργάνωσης όλων των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου (ηλεκτρονική δημοσίευση αποφάσεων και των πινακίων) και αργότερα την προώθηση ακόμη και της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων.
Μια πρόχειρη εκτίμηση της τάξης μεγέθους του συνολικού κόστους το τοποθετεί σε μια κλάση μεγέθους των περίπου 20.000-30.000 ευρώ, αν και προφανώς πρέπει να προηγηθεί ενδελεχής μελέτη από σχετικό φορέα μηχανογράφησης, ενώ σημαντική οικονομία θα επιτευχθεί αν προηγηθεί απόκτηση τεχνογνωσίας, προγραμμάτων και εφαρμογών από ήδη μηχανογραφημένα Πρωτοδικεία όπως των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.
Είναι προφανή τα οφέλη της συμμετοχής του ΔΣΛ στην κάλυψη του εν λόγω κονδυλίου τόσο για την δραματική βελτίωση των συνθηκών άσκησης της δικηγορίας στην πόλη μας, όσο και για την αύξηση του ερείσματος του Συλλόγου μας έναντι των δικαστικών λειτουργών και του γραμματειακού προσωπικού.
Μετά από μια τέτοια παρέμβαση του Συλλόγου μας δεν θα ετίθετο ποτέ θέμα π.χ. για την τήρηση του αυτόματου συστήματος ενημέρωσης πινακίου από τους γραμματείς της έδρας κλπ.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για τα εξής:
1.    Επιλογή Διαχειριστή καθώς και τριών Συντονιστών Τροφοδοσίας, για το νέο ιστότοπο dslar.gr
2.    Τρόπο επιλογής συναδέλφων κάτω της 5ετίας για την πλήρωση σε πρώτη φάση έξι (6) θέσεων «Συντακτών» για την τροφοδότηση των σχετικών ενοτήτων του ιστότοπου.
3.    Προσδιορισμός μορφής συνεργασίας μεταξύ Συντονιστών Τροφοδοσίας και Συντακτών με το Δ.Σ.Λ..
4.    Άμεση έναρξη επαφών μεταξύ του προεδρείου του Δ.Σ.Λ. και των ιθυνόντων του Πρωτοδικείου για την προώθηση της μηχανοργάνωσής του με την οικονομική, τεχνική και κάθε άλλη συνδρομή του Δ.Σ.Λ. και απώτερο στόχο τη διαλειτουργικότητα του δικτύου αυτού με τον ιστότοπο του Δικηγορικού Συλλόγου και την εξυπηρέτηση εκατοντάδων συναδέλφων μας.
5.    Επιβολή άμεσης επανέναρξης του συστήματος ηλεκτρονικής ενημέρωσης πινακίου, ώστε να είναι έτοιμο να δοκιμαστεί και να λειτουργήσει με την λειτουργία του νέου ιστότοπου.

Λάρισα, 07.05.2009
Για τη Σύγχρονη Πρόταση Δικηγόρων
Με τιμή
Δ. Κατσαρός
Χ. Νότας
Χ. Μπατζιανούλης
Β. Καραΐσκος
Δ. Ψαρογιώργος
Σ. Καλογεράς
Τ. Τσάτσαρος
Α. Γραβάνης

 

All rights reserved. Copyright 2006-2014 spdl.gr. Designed & developed by IRiS Design. Checked at January 2014.