Αρχική Δραστηριότητα Εισηγήσεις στο Δ.Σ. Προς το Δ.Σ του Δ.Σ. Λάρισας
Προς το Δ.Σ του Δ.Σ. Λάρισας PDF Εκτύπωση E-mail


Πρόταση – Εισήγηση
(Επί θέματος που ανέκυψε σε υπόθεση εντολέως του συναδέλφου Ιωάννη Τσιάμπα και του ΟΕΚ)

Δημητρίου Γ. Κατσαρού, Δικηγόρου, αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ, κατοίκου Λάρισας (Παπακυριαζή 45)

…..//…..

Ο Οργανισμός Εργατικής κατοικίας δια του προϊσταμένου του κ. Κ.Τσαλαπόρτα, απέστειλε προς τον K. X. του S., o οποίος είχε καταθέσει την αρ.πρωτ. 436 αίτησή του για υπαγωγή του στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου, το αρ.πρωτ.429/23-1-2008 απαντητικό έγγραφο, στο οποίο αναφέρονταν τα εξής : «προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος του φακέλου σας και σύμφωνα με το νόμο 3566/2007 άρθρο 22 και με την αρίθμ. 19 εγκύκλιο του Προέδρου ΟΕΚ το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα είναι μεταφρασμένο μόνο από την αρμόδια μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Δ/νση Αρίωνος 10 ΤΚ 10554 Αθήνα) αφού πρώτα επικυρωθεί από την Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας προέλευσής σας»  Μετά ταύτα ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ως άνω αλλοδαπού Ιωάννης Τσιάμπας, έφερε το θέμα στο Δ.Σ προκειμένου να λάβει σχετική απόφαση. Κατόπιν αυτού, ως εισηγητής προτείνω τα παρακάτω:

     Στο άρθρο 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν.Δ. 3026/1954) ορίζονται τα εξής:   «Μεταφράσεις   των  εν  τη  ξένη  γλώσση  συντεταγμένων  εγγράφων,  γενόμεναι υπό Δικηγόρου, λαμβάνονται υποχρεωτικώς υπ’ όψιν,  εφ’  όσον  συνοδεύονται  υπό  του  μεταφρασθέντος  εγγράφου,  φέροντος  επ’ αυτού  χρονολογημένην και ενυπόγραφον του μεταφράσαντος δικηγόρου  βεβαίωσιν,  ότι  η  μετάφρασις αφορά αυτό τούτο το έγγραφον. Αι μεταφράσεις ισχύουν  ως τα αντίγραφα κατά το άρθρον 52».
Επίσης στο άρθρο 52 του ανωτέρω Κώδικα ορίζοντα τα εξής :
 « 1. Ο Δικηγόρος έχει  το  δικαίωμα  να  εκδίδη  επικεκυρωμένα  υπ’  αυτού  αντίγραφα  των  παρ’ αυτώ υπαρχόντων παντός είδους εγγράφων, ως  υπεύθυνος περί της ακριβείας αυτών.
      2.  Τα  τοιαύτα  αντίγραφα  έχουσι  πλήρη  ισχύν  αντιπεφωνημένου  αντίγραφου.
      3.   Δημόσιος  υπάλληλος  (δικαστής,  διοικητικός,  στρατιωτικός,  αστυνομικός,  κλπ.),  αρνούμενος  να  δεχθή   και   σεβασθή   τοιούτον  αντίγραφον  τιμωρείται  α) επί παραβάσει καθήκοντος αυτεπαγγέλτως ή τη  εγκλήσει  του  οικείου  Δικηγορικού  Συλλόγου   και   β)   πειθαρχικώς  τουλάχιστον διά προσωρινής παύσεως».
     Όπως συνάγεται από τη διάταξη αυτή οι αρχές δεν ερευνούν την ακρίβεια του περιεχομένου της μεταφράσεως που έχει γίνει από δικηγόρο αλλά οφείλουν να αποδέχονται την πιστότητα αυτής (Πόρισμα Συνηγόρου του Πολίτη, Ιούλιος 2006). Ωστόσο, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας και του τύπου που επιβάλλει η ως άνω διάταξη. Ειδικότερα, για να γίνει δεκτή η μετάφραση του δικηγόρου θα πρέπει: α) να συνοδεύεται από το ξενόγλωσσο πρωτότυπο, και β) να υπάρχει βεβαίωση (του δικηγόρου), με ημερομηνία και υπογραφή, ότι η μετάφραση αφορά αυτό το συγκεκριμένο ξενόγλωσσο έγγραφο.
     Εφόσον συνεπώς υποβληθεί μετάφραση από δικηγόρο αυτή είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση (ΑΠ 77/1995, ΜΠρΛαρ 488/2004), ο τελευταίος ωστόσο αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια της μεταφράσεως, αφού η μη ορθή μετάφραση του ξενόγλωσσου εγγράφου που περιλαμβάνει αλλοιώσεις ή άλλες μεταβολές περιεχομένου του, πέραν αυτών που είναι αναγκαίες από τη δομή της γλώσσας, συγκροτεί την αντικειμενική υπόσταση της ψευδούς βεβαίωσης (άρ. 242 ΠΚ) εφόσον από τις αλλοιώσεις μπορεί να επέλθει έννομη συνέπεια.
      Το άρθρο 22 του Ν. 3566/2007  που επικαλείται ο Οργανισμό Εργατικής Εστίας αναφέρεται στο καθεστώς λειτουργίας της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και σε καμία περίπτωση δεν καταργεί τα ανωτέρω άρθρα της του Ν.Δ. 3026/1954, η δε υπ’ αρίθμ. 19 εγκύκλιος του προέδρου του Ο.Ε.Κ. σε καμία περίπτωση  δεν μπορεί να υποκαταστήσει  τα άρθρα του Ν.Δ. 3026/1954.
     Κατά συνέπεια η ως άνω υπηρεσία, θα πρέπει να δέχεται υποχρεωτικά τις μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων, γενόμενες από Δικηγόρο, εφόσον πληρούν τις προαναφερθείσες νόμιμες προϋποθέσεις και προς τούτο να αποσταλεί έγγραφο σ’ αυτήν, με όμοιο προς την παρούσα περιεχόμενο και με την σύσταση να παύσει να επιμένει στην προεκτιθέμενη πρακτική διότι αντίκειται στην κειμένη νομοθεσία.
          Λάρισα 26 Μαΐου 2008
Με τιμή           

 

 

All rights reserved. Copyright 2006-2014 spdl.gr. Designed & developed by IRiS Design. Checked at January 2014.