Αρχική Ενημέρωση Τα νέα μας Πεπραγμένα 2011-2014 - 6η ενότητα: Μεγάλα θέματα του Κλάδου (Κώδικας Δικηγόρων, ΤΥΔΕ, "απελευθέρωση επαγγέλματος")
Πεπραγμένα 2011-2014 - 6η ενότητα: Μεγάλα θέματα του Κλάδου (Κώδικας Δικηγόρων, ΤΥΔΕ, "απελευθέρωση επαγγέλματος") PDF Εκτύπωση E-mail

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ)

 

5. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Προτάσεις ΔΣΛ στην Ολομέλεια για  το Νομοσχέδιο «Κώδικας Δικηγόρων»,οι οποίες έγιναν αποφάσεις, υιοθετήθηκαν από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και ακολούθησαν αποτέλεσαν διατάξεις του νέου Κώδικα Περί Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Μεταξύ αυτών:

α) Διατηρείται η πρωτοδικειακή οργάνωση του δικηγορικού λειτουργήματος με υποχρέωση διατήρησης έδρας και γραφείου στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου που είναι διορισμένος (άρθρο 23 παρ. 1 β),

β) Κατοχύρωση της επαγγελματικής αξιοπρέπειας του δικηγόρου με το νέο νομοθετικό σύστημα καθορισμού αμοιβών άρθρα 61, 63 επ. του Ν 4194/2013, το οποίο σε αντιστάθμισμα της επιβληθείσας με τον Ν 3919/2011 έγγραφης συμφωνίας αμοιβής, επανέφερε το σύστημα των παλαιών αμοιβών με την αξία του αντικειμένου της δίκης που υπήρχαν με τον παλαιό Κώδικα Δικηγόρων (ΝΔ 3026/1954, άρθρα 100 επ.). Ασφαλιστική δικλείδα της αμοιβής αποτέλεσε η διατήρηση του  γραμματίου προκαταβολής εισφορών η κατάργηση του οποίου είχε τεθεί ως προαπαιτούμενο από τη τρόικα και τις τραπεζικές, ασφαλιστικές, κατασκευαστικές εταιρίες που δρούσαν στο παρασκήνιο και επεδίωκαν με τη κατάργηση να απασχολούν συναδέλφους με ευτελείς αμοιβές με το «εκβιαστικό» όπλο της έγγραφης συμφωνίας. Η διάταξη αυτή έχει ακόμη τις εξής θετικές συνέπειες για το δικηγόρο: α) προστατεύει τον δικηγόρο και ειδικά το νέο για τη λήψη της αμοιβής του, αφού δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αναγραφόμενες στα γραμμάτια προκαταβολής νόμιμες αμοιβές, β) ενίσχυσε τη θέση όλων των συναδέλφων αφού καταλαμβάνει και τους συνεργαζόμενους καθ’ υπόθεση με φορείς του Δημοσίου και ΝΠΔΔ, γ) ακύρωσε στην πράξη τη θεσπισθείσα παρά την αντίδραση του σώματος ελευθερία ίδρυσης υποκαταστημάτων των δικηγορικών εταιριών, αφού σε κάθε περίπτωση συνεργαζόμενου εταίρου θα πρέπει να καταβάλλεται σε αυτόν η αναγραφόμενη στα γραμμάτια νόμιμη αμοιβή και δ) αποτρέπει τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των συναδέλφων και στηρίζει τη δικηγορική δεοντολογία. Πέραν των προαναφερομένων ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας, συμμετείχε στην Επιτροπή της Ολομέλειας για την σύνταξη του νέου Κώδικα Δικηγόρων, η οποία υπέβαλε τις προτάσεις του σώματος στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή καθώς και στην Επιτροπή, η οποία εκπροσώπησε το σώμα στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου. Αποτέλεσμα των προσπαθειών του δικηγορικού σώματος οι οποίες διεξήχθησαν στο γνωστό αρνητικό κλίμα της νομοθέτησης με υποδείξεις της τρόικα ήταν :

 

-         Ρητά πλέον αναγνωρίζεται ότι ο δικηγόρος αποτελεί θεμέλιο του Κράτους Δικαίου,

-     Με συγκεκριμένη διάταξη αναγνωρίζεται η θέση του ως συλλειτουργού, θεμελιώδης, ισότιμη, ανεξάρτητη και αναγκαία για την απονομή της Δικαιοσύνης,

-      Ορίζεται ρητά ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του, απολαμβάνει του σεβασμού και της τιμής που του οφείλεται στο λειτούργημά του από τους δικαστικούς λειτουργούς και από κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης,

-  Δεν επιτρέπεται η άσκηση δικηγορίας με τη μορφή κεφαλαιουχικών και πολυεπαγγελματικών εταιριών,

-      Όχι μόνον δεν διαλύονται οι δικηγορικοί σύλλογοι, αλλά αναβαθμίστηκε η θέση τους στη Δικαιοσύνη και στην κοινωνία. Μπορούν πλέον οι δικηγορικοί σύλλογοι, να ασκούν οιοδήποτε ένδικο μέσο ή βοήθημα, παρέμβαση, ενώπιον εθνικών δικαστηρίων, ανεξαρτήτων αρχών, ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων αλλά και σε κάθε αρμόδια αρχή στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε οποιαδήποτε αρχή του διεθνούς δικαίου για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος. Θεσπίστηκε η οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία τους. Η Διαμεσολάβηση υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικηγορικών συλλόγων, διαμεσολαβητές είναι μόνο δικηγόροι και η παράσταση του δικηγόρου στη διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι υποχρεωτική. Εξειδικεύτηκε και συγκεκριμενοποιήθηκε η οργάνωση μόνιμης διαιτησίας στους δικηγορικούς συλλόγους.

-       Θεσπίστηκε η χρονοχρέωση στις αμοιβές του δικηγόρου.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (Τ.Υ.Δ.Ε. )

   Το πρόβλημα του ΤΥΔΕ, ενταγμένο στο γενικότερο πρόβλημα λειτουργίας του συστήματος της δημόσιας υγείας στη χώρα μας, το αντιμετωπίσαμε με συνεχείς παρεμβάσεις και προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν καλύτερη λύση.  Ενόψει των μεγάλων προβλημάτων που δημιουργούσε στους συναδέλφους η ανυπαρξία ουσιαστικά κάλυψης από πλευράς του ΤΥΔΕ, ζητήσαμε  έγκαιρα να τεθεί αυτό στο χώρο της αποφασιστικής αρμοδιότητας της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Πράγματι στη συνεδρίαση της Ολομέλειας που έγινε στη Πάτρα 2/3 Σεπτεμβρίου 2011 ετέθη ως θέμα στην ημερήσια διάταξη η εισήγηση σχετικά με το ΤΥΔΕ την ευθύνη της οποίας είχε ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας. Πέραν της απολύτου έλλειψης οργάνωσης, προσωπικού, ελλειμμάτων του ΤΥΔΕ, δυο ήταν τα κεντρικά προβλήματα που αποτέλεσαν περιεχόμενο και αίτημα της εισήγησης:

α) Ανυπαρξία διοικητικού ελέγχου από πλευράς των εξήντα δικηγορικών συλλόγων της περιφέρειας αφού στη Διοικούσα Επιτροπή Νομικών του ΕΤΑΑ δεν μετείχε μέχρι τότε εκπρόσωπός τους, γεγονός που ισοδυναμούσε και με ανυπαρξία κοινωνικού ελέγχου των χιλιάδων μελών των εξήντα δικηγορικών συλλόγων της περιφέρειας σ’ αυτό το μείζον για την υγεία τους ζήτημα,

β) Το ΤΥΔΕ δεν είχε εισπράξει από το Ελληνικό Δημόσιο το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο θεσμοθετημένο με βάση το άρθρο 35 του Ν 2084/1992 πόρο για τους ασφαλισμένους μετά την 01-01-1993 που αφορά το ποσοστό 3,40% της συμμετοχής του Κράτους στη Κοινωνική Ασφάλιση επί του ποσού της 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας, το οποίο κατά τους υπολογισμούς του ΤΥΔΕ προέκυπτε ότι ήταν ποσού για τα έτη 1993 μέχρι το 2010, 12.519.242,24 ευρώ. Η Ολομέλεια αποφάσισε ομόφωνα και τη διεκδίκηση του ποσού αλλά και έλαβε δεσμευτική απόφαση για τη Συντονιστική Επιτροπή ώστε μετά τη λήξη της θητείας της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής Νομικών να προτείνει να συμμετέχει στη διοίκηση ένας εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή του από την πλευρά των δικηγορικών συλλόγων της περιφέρειας. Ακολούθως αναλάβαμε με απόφαση της Ολομέλειας την σύνταξη γνωμοδότησης για τη νομική βασιμότητα της αγωγής κατά του Δημοσίου ενόψει του ζητήματος της παραγραφής που ανέκυπτε. Η γνωμοδότηση έγινε με ευθύνη των συναδέλφων Βασίλη Δημηνίκου και Μιχάλη Παπαγεωργίου η οποία κατέληγε στην άσκηση της αγωγής και η οποία στη συνέχεια αποτέλεσε και περιεχόμενο της απόφασης της Ολομέλειας. Από τα παραπάνω δυστυχώς μέχρι σήμερα υλοποιήθηκε μόνο το πρώτο σκέλος για εκπροσώπηση των συλλόγων της περιφέρειας στη Διοικούσα Επιτροπή Νομικών αφού προτάθηκε και εκλέχθηκε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Νικόλαος Παπάκος, ενώ με επίμονα αιτήματα του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας τοποθετήθηκε νέος προϊστάμενος του ΤΥΔΕ ο Γεώργιος Βαζίκας, ενέργειες οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα να βελτιωθούν σχετικά οι αξεπέραστες δυσκολίες της λειτουργίας του πολύπαθου αυτού φορέααφού βαθμιαία άρχισαν να πληρώνονται οι φαρμακοποιοί, ώστε να χορηγούν φάρμακα αλλά και οι συνάδελφοι για τις δαπάνες τους.

 

«ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ»ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

     α) Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας συμμετείχε στην  Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (υπό τον πρώην Αντιπρόεδρο του ΣΤΕ Εμμ. Βροντάκη) για την επεξεργασία και στη συνέχεια έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων σε εκτέλεση του Ν 3919/2011 (περί αρχής επαγγελματικής ελευθερίας, «απελευθέρωση επαγγελμάτων). Θετικό αποτέλεσμα της Επιτροπής αυτής ήταν η ρύθμιση θεμάτων που αφορούσαν τους Λογαριασμούς Ενίσχυσης Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων (ΛΕΑΔ) και ειδικότερα η θέσπιση νομοθετικής διάταξης υποδοχής καθώς και η κατοχύρωση του πόρου 5% υπέρ των ΛΕΑΔ επί των γραμματίων προκαταβολής τα οποία επιτεύχθηκαν με τη ψήφιση του άρθρου 74 του Ν 3994/2011. Κατά τα λοιπά τα θέματα της Επιτροπής που αφορούσαν την έκδοση των ΠΔ μεταφέρθηκαν να ρυθμιστούν συνολικά από την συγκροτηθείσα κατόπιν Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του νέου Κώδικα Δικηγόρων.

     β) Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας άσκησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας μαζί με άλλους 31 δικηγορικούς συλλόγους της Περιφέρειας αίτηση ακύρωσης κατά της τεκμαιρομένης (σιωπηρής) απόρριψης της από 27-7-2011 εξωδίκου κοινής αιτήσεως (προσκλήσεως) μας προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών για  έκδοση Π.Δ/τος για τη διατήρηση σε ισχύ "απαιτήσεων" του (παλαιού) Κώδικα Δικηγόρων.

    Η συζήτηση της αίτησης αυτής εκκρεμεί μέχρι σήμερα λόγω αναβολών, αλλά εν τω μεταξύ η ψήφιση του Κώδικα Περί Δικηγόρων (Ν4194/2013) έλυσε ζητήματα που αφορούν το περιεχόμενο αυτής.

  γ) Παράλληλα με το Ν3919/2011 για την «απελευθέρωση» των κλειστών επαγγελμάτων, είχε ψηφισθεί ο Ν 3943/2011 (Φοροδιαφυγή, ΚΦΕ, Φορ. κεφαλαίου, ΦΠΑ, ελεγκτ. υπηρεσίες/Θέματα ασφαλ. ταμείων κλπ) ο οποίος με τη διάταξη της παρ.6 του άρθρου 20 του Ν 3943/2011 (έκδοση υπουργικής απόφασης) παρείχε τη δυνατότητα μεταβολής του ισχύοντος μέχρι τότε καθεστώτος της παρακράτησης του 15% («προκαταβολής φόρου 15%»)από τους Δικηγορικούς Συλλόγους και απόδοσης στη συνέχεια από αυτούς, με σαφή την πολιτική βούληση στο πλαίσιο της ψευδεπίγραφης «απελευθέρωσης» να γίνεται παρακράτηση σε κάθε υπόθεση, είτε δικαστική που απαιτεί γραμμάτιο προκαταβολής, είτε εξωδικαστική που δεν απαιτεί και στη συνέχεια απόδοση από τους ίδιους δικηγόρους. Το μείζον αυτό ζήτημα, χειρίστηκε με αποτελεσματικότητα η νέα  Ολομέλεια που προέκυψε από τις δικηγορικές εκλογές του 2011 αμέσως μετά από αυτές τόσο με κινητοποιήσεις όσο και με υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων, μεταξύ αυτών και του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

Τελικά εκδόθηκε η ΠΟΛ 1210/2011 η οποία διατήρησε το ισχύον καθεστώς δηλαδή την παρακράτηση του 15% επί των ποσών αμοιβών που αναφέρονται στα γραμμάτια προκαταβολής από τους Δικηγορικούς Συλλόγους και την απόδοσή τους από αυτούς στο Δημόσιο. 

 

All rights reserved. Copyright 2006-2014 spdl.gr. Designed & developed by IRiS Design. Checked at January 2014.